Világnapok - Emléknapok - Jeles napok
Világnapok - Emléknapok - Jeles napok


angol.jpg


 

Munkaszüneti és pihenőnapok 2022. - Magyarország

Egyházi mozgó ünnepek

Munkaszüneti napok a világ országaiban A -H

Munkaszüneti napok a világ országaiban I - P

Munkaszüneti napok a világ országaiban R - Z

Iskolai naptár 2021 - 2022

Virágzás (pollen) naptár

Éjszakai rendezvények 

Naptári adatok 2022

 

 

 

időjárás

Időjárás - most  EU fővárosok

Időjárás előrejelzés Budapest

Budapest booked.net
+C

Max.: +

Min.: +

Pén, 01.01.2021

Szmogtérkép Magyarország

Budapest szmogtérképe

UV sugárzás - Magyarország

UV térkép

Vészjelzés - Európa

Vészjelzés - Föld

 

posta icon

Irányítószám keresés a világ összes országában - Postcodes

 

 

 

 

 
Disable Ctrl Key, Right click and F12
 

 

 

 

 

 

Sevillai Szent Izidor - április 4.
 


Sevillai Szent Izidor

 

556 körül Sevilla közelében született és 636. április 4-én hunyt el Hispala-ban.

Izidor olyan korban élt, amikor a világ újrarendeződött.
A római birodalom összeomlása után fölvirradt a germán népek napja.
Az Egyház keretein belül fokozta a nyugtalanságot a katolikusok és az ariánusok heves harca.

Izidor apja tekintélyes tiszt és magas beosztású tisztviselő volt Athanagild gót király udvarában.
Izidor szülei korán elhunytak, nevelését bátyja: Leander vette kézbe, aki apátként egy kolostort vezetett.
Testvére keze alatt Izidor kora ifjúságától megismerte a szerzetesi jámborságot és a tudományt, átfogó képzettségre tett szert.
Fiatalon magára öltötte a szerzetesruhát, és fölvették a kolostori közösségbe.
Átélte a politikai harcokat, amelyek az egyházat sem kímélték.
Csodálattal tekintett föl Leanderre, akinek ebben a küzdelemben kimagasló szerep jutott.

Amikor harmincéves korában bátyja utódaként átvette az apáti hivatalt, e szavakkal körvonalazta föladatát:
,,Az apát életével legyen az engedelmesség tökéletes példaképe szerzetesei előtt, abban a meggyőződésben, hogy nem szabad olyan rendelkezést hoznia, amelyet előbb maga meg nem valósított.
Mindenkit egyénileg kell lelkesítenie, s vérmérséklete és a követelmények szerint intenie.''

Mércéje a szigorúan igazságosság volt, minden alárendeltjéhez ugyanazzal az atyai szeretettel közeledett.
A kolostori életről írott könyve, a Regula monachorum a törvény embereként mutatja be.
Ezzel a művével Izidor a kolostorbeli fegyelmezetlenségek ellen lépett föl.
Szerzetestestvéreinek vétségeit atyai jósággal ítélte meg.
A kolostori élet számos előírását rendezte és egyszerűsítette.

Egész életében a rend és a világosság emberének bizonyult, számára a szerzetesi életet:
- a teljes lemondás önmagáról,
- a szegénység,
- az állhatatosság,
- a liturgikus ima,
- a lelki olvasmány és
- a munka jelentette.

Tőle ered a jogi értelmű mondás: ,,Mindazt, amit a szerzetes szerez, nem magának, hanem kolostorának szerzi.''
A fegyelem szigorát azonban Izidor csak akkor tartotta értékesnek, ha nem vált öncélúvá.
Írásműveiben a keleti remete- irodalom kitűnő ismerőjének bizonyult.
Rájuk és példájukra hivatkozva magyarázta a fő erényeket, amelyeknek a szerzetesben meg kell lenniök.

Különös szeretettel vonzódott a tudományokhoz.
Páratlanul gazdag könyvtárát szinte szentélynek tekintette.
Előkelő helyet foglaltak el benne a korai keresztény írók művei, elsősorban Origenészé, aki az alexandriai iskola legnagyobb tanítója volt.
Jól ismerte a költőket, filozófusokat, történészeket és természettudósokat.
Az ókor átfogó műveltségének birtokában volt, az antik kultúrában élt, hogy annak kincseit megőrizze, és hasznosítsa a jelen számára.

Könyvei közt a díszhelyet a Biblia foglalta el.
A Biblia magyarázatában Izidor szorosan követte Jeromost.
Izidor új kritikai szentíráskiadása, amely kitűnt a szöveg tisztaságával, spanyol földön mindenütt elterjedt.
Mint az alexandriai iskola tisztelője, vonzódott az allegorikus értelmezéshez. Főműve a Questiones in Vetus Testamentum (Ószövetségi kérdések).

600 táján bátyjának, Leandernek utódjaként sevilla érseke lett.
Alázatosan vette magára a sokféle teendő terhét, mert ,,egy rejtett rendelkezés rótta rá azt''.

Több mint harmincéves hivatali ideje alatt megtestesítette az igazi püspök ideálját.
Egyetemes képzettsége lebilincselő ékesszólással párosult.
Püspöki programjának talán leglényegesebb pontja a papság képzése volt.
A sevillai iskola Spanyolország legjelentősebb központja lett az új generáció kiképzése terén.

Azokat a klerikusokat, akik csak a jogaikkal törődtek, rávette kötelességeik teljesítésére.
Itt is a rendről, fegyelemről és egyetértésről alkotott elképzeléseit követte.
Püspöki törekvéseinek végső célja a tiszta, bensőséges életmód és a vallásos lelkesedés volt.

Ő maga egyszerűen élt, s példaképe volt minden klerikusnak és hívőnek.
Bölcs és messzire tekintő szervezőkészsége egyházmegyéje határain túl is olyan visszhangot keltett, hogy az egész ország egyházi kormányzására kihatott.

Az akkori gyakorlatnak megfelelően püspöki állása egyházmegyéje területén össze volt kapcsolva a legfőbb állami hivatalokkal.
Ő azonban mindenekelőtt az Egyház javával törődött.
Teljhatalmával biztosította a törvény sérthetetlenségét, s különösen azon fáradozott, hogy a védteleneket megóvja a hatalmasok erőszakoskodásaitól.

Izidor munkálkodásában érződik hazaszeretete is.
Bár a kelet-római birodalom kulturális örökségét nagyra becsülte, a bizánci császár hódító törekvéseit gyanakvó szemmel nézte.
A gótokat viszont egész életén át kedvelte, egy új korszak erőtől duzzadó kezdetét látta bennük.

Egyházpolitikája - a konstantini korszak szellemében - arra irányult, hogy a világi és egyházi hatalom között szoros legyen a kapcsolat.

A zűrzavaros kor kellős közepén alakja az igazhitűség világítótornya.

Sok évi megfeszített munkával készítette el Etymologiae c. művét, amely az ókor egész tudományát összebefoglalta.
A középkorban a Szentírás után ezt a könyvet olvasták és másolták a legtöbbet.

Nem sokkal halála előtt adta Izidor a nyugati gót Spanyolországnak a nagy Hispán törvénygyűjteményt, amely az Ibériai-félszigeten egészen a 12. századig érvényben volt.

Izidor életében a csúcspont a toledói általános spanyol zsinat volt 633-ban, amely az egyházi jogok megőrzését és a keresztény élet megújítását tűzte ki célul.
A 62 püspök között Izidor foglalta el az első helyet.
Mindenki csodálta benne az igazság bajnokát, a páratlan egyházatyát, a fegyelem őrét, s a vallásos és világi tudományok fölülmúlhatatlan ismerőjét.

Bár Izidor az aktív élet képviselője, rendkívüli szónok, reformátor és szervező volt, állandó honvágy élt benne a szerzetesi magány iránt.
A toledói zsinaton aratott diadala után fölhagyott irodalmi munkásságával, majd teljesen a lelkipásztori munkának élve készült a közelgő halálra.
Barátian tekintett a halálra, mint egy testvérre, és a közel nyolcvan éves bűnbánó tőle várta Isten megváltó kegyelmét.

Izidor a népe szerint ,,Gazdagon osztott alamizsnát. Vendégszeretetben fölülmúlhatatlan, derűs szívű, szavaiban igaz, ítéleteiben igazságos, az igehirdetésben buzgó, intésben barátságos volt; a lelkek megnyerésében ügyes, a Szentírás magyarázatában óvatos, tanácsadásban bölcs, ruházkodásban szerény, asztalnál mértékletes, az erényért önfeláldozó és a jóságnak minden formájában kiváló.''

A római naptárba 1722-ben vették föl az ünnepét április 4-re.
1999-ben II. János Pál pápa Sevillai Szent Izidort az internet, a tudomány és a technika után érdeklődők védőszentjének  nyilvánította.

forrás: katolikus.hu

 

  

2021

Világnap:

olyan évenként ismétlődő, a világra, vagy számos földrészre kiterjedő ünnep, amelyet különböző nemzetközi-, vagy világszervezet hirdetett meg valamely aktuális témához kapcsolódóan, a figyelem felhívása céllal, pl. az ENSZ, VHO, környezetvédelem, szakmák napjai , egy napos, világ jelentőségű esemény.

Nemzetközi nap:

olyan évenként ismétlődő, számos országra kiterjedő ünnep és figyelemfelhívó nap, amelyet különböző nemzetközi szervezetek hirdettek meg valamely aktuális témához kapcsolódóan, esetenként rendezvényekkel, konferenciákkal ünneplik. pl. az ENSZ, UNESCO, tematikus figyelemfelhívó nap, nemzetközi jelentőségű események.

Nemzeti ünnep:

olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország, vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli. Nem egyezik meg a nemzeti emléknappal. A legtöbb országnak egy nemzeti ünnepe van egy évben, más országoknak több is. A nemzeti ünnep legtöbbször azon a napon van, amikor az adott állam, vagy tartomány elnyerte függetlenségét. Más esetekben az ország védőszentjének napja, vagy kiemelkedő történelmi esemény válhat nemzeti ünnepnappá. Az állami élet szempontjából kiemelkedő nemzeti ünnepüket az egyes országok törvényben lefektetett állami ünnepként ünnepelik meg,  Magyarországon: március 15. augusztus 20, október 23. Munkaszüneti napok.

Emléknap:

olyan kitüntetett napot jelöl, amely egy ország, vagy egy nép életében kiemelt jelentőséggel rendelkezik, de nem nemzeti ünnep. Általában egy olyan történelmi győzelem, vagy tragédia, illetve más nemzeti jelentőségű esemény, amely fordulatot hozott, amelyre az adott ország állampolgárai, a  nép tagjai büszkék lehetnek, vagy amelyet gyászolnak. A tragikus nemzeti eseménnyel kapcsolatos emléknap másik neve nemzeti gyásznap. A nemzeti emléknapok fontossága és az ünneplésük mértéke országonként eltérő.

Jeles nap:

olyan ünnepnapok, melyeket egy esemény ünneplésre méltóvá tesz, melyhez országszerte állandó hagyomány, szokás fűződik, pl: egyházi ünnep. Sokféle jeles nap van, például a születésnapok, esküvők, de a Karácsony és a Húsvét is az.

 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Elfelejtettem a jelszót
 
                    

Kapcsolat
Felhasználási feltételek

lap tetejére


Új tartalom a Blogomon    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Nightflower    *****    A horoszkóp a lélek tükre, egyszer mindenkinek bele kell néznie. Én segítek eligazodni a csillagok üzeneteiben. Várlak!!    *****    Diplomás asztrológus vár, hogy elkészítse a születési horoszkópodat, sok fontos életeseményt ismerhetsz meg. Érdemes!!!!    *****    Képek,vers, blog, irka-firka, sztorik, tõlem, bárkinek:)    *****    Szeretettel várlak a csillagjövõ asztrológia oldalon! Válaszd ki milyen elemzésre van szükséged és rendeld meg! Kattints    *****    Új tartalom a Blogomon    *****    MY HERO ACADEMIA FANFICTION - TODOROKI SHOTO - HÕSAKADÉMIA - SHOTO - MHA!! BNHA!! SHOTO !! NÉZZETEK BE!! TODOROKI SHOTO    *****    BNHA!! MY HERO ACADEMIA FANFICTION - TODOROKI SHOTO - HÕSAKADÉMIA - SHOTO LOVESTORY - MHA!! NÉZZETEK BE!! TODOROKI SHOTO    *****    My hero academia fanfictionok!! Szereted a Hõsakadémát? Olvass fanfictionokat a legnépszerûbb karakterekkel!!Hõsakadémia    *****    Elena Hill, valódi lázadó, vagy éppen jó kislány? Milyen sorsot szán neki a jövõ?    *****    Melody Redwine mûvész lelkû, vidám és nagyon tudatos lány, és nem mellesleg... BOSZORKÁNY.    *****    Új tartalom a Blogomon ----->Linkinlady    *****    A kamaszkor eleve zûrös, de ha valaki természetfelettinek született, nem a hormonok jelentik a legnagyobb problémát.    *****    Lauren McCellan nem sejtette elõre, hogy mibe csöppen, amikor elindult a választáson... Aztán megnyerte.    *****    Asha Kendare-t a családja egy ballépés miatt számûzte, de nem biztos, hogy a boszorka tanult is az esetbõl.    *****    Castiel bukott angyalként beleszeretett egy halandóba... Egy boszorkányba. A szerelmüket örökre elátkozták?    *****    Daxton Lewiev valódi vérfarkas, akinek fontos a családi büszkeség, és a vérvonal tisztasága, de ez vajon elegendõ?    *****    Egy apró, kreatív közösség, akik szeretettel várják új tagjaikat. Írjuk meg együtt ezt a történetet! - Csatlakozz! - RPG    *****    Ágica könyvtára - Mindent az olvasásról - Beszélgetések könyvekrõl, olvasásról! :) - Frissen nyílt oldal